Thứ Năm, Tháng Mười Hai 7, 2023

Luận Câu-xá (1)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Triết học luận Câu-xá TS. THÍCH GIÁC HIỆP  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC: - Tên môn học :    Triết Học Luận Câu-xá - Số tín chỉ :          03 - Môn học : Bắt buộc - Thời gian: 45 tiết + Lý thuyết :        38 tiết + Thuyết trình :    06...
Luận Phật bảo (Tham khảo các phẩm: Duyên khởi, Thập lực, Tứ vô uý, Thập hiệu, Tam bất hộ) Đề cương: bài giảng môn luận Thành Thật Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Bài giảng tại: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh  Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà...
(Satyasiddhi śāstra ) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại Hà Nội Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh  (Khoa Triết Học Phật Giáo, HVPGVN tại TP.HCM) I.      LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA: Bộ luận Thành Thật (Sat‎yasiddhi) do ngài 訶 梨 跋 摩 Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) viết khoảng thế kỷ thứ 3 TL. Ngài Ha-lê-bạt-ma...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘIKiểm tra môn Luận Câu-xáGiảng viên: T. Giác Hiệp(Thời gian chuẩn bị: 30 giây, trả lời: 30 cho mỗi câu)1.    Câu-xá có mấy phẩm? Nêu tên các phẩm 2.    Có mấy bản dịch tiếng Hán luận Câu-xá, tên dịch giả, năm dịch 3.    Luận...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘIKiểm tra giữa môn Luận Câu-xáGiảng viên: T. Giác HiệpHọ và tên:Pháp danh:Thời gian 20 phútA.Chọn câu đúng:1.      Tính chất của trí Hữu lậua. Biết điều phổ thông                                             b. Bị phiền não chi phốic. Biết cảnh thế tục                                                 d. Cả 3 đều...
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘIKiểm tra giữa môn Luận Câu-xáGiảng viên: T. Giác HiệpHọ và tên:Pháp danh:Thời gian 20 phút   A. Chọn câu đúng1.      Nghĩa của thuật ngữ Abhidharma kosa:a. Đối pháp tạng                                              b. Thắng pháp tạngc. Chứa đựng pháp vi diệu                              c. Cả 3 đều đúng2.      Tác...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí MinhTRÍ TUỆ (Tham khảo từ phẩm 189 đến phẩm 202) I. GIỚI THIỆU: Phật giáo chủ trương trí tuệ là đỉnh cao của tiến trình tu tập tâm linh,...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh THIỀN ĐỊNH (Tham khảo từ phẩm 155 đến phẩm 188)I. GIỚI THIỆU: Giáo lý của đức Phật là con đường diệt trừ khổ đau. Con đường này bao gồm...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh PHIỀN NÃO (Tham khảo từ phẩm 121 đến phẩm 137)  I. ĐỊNH NGHĨA: II. CÁC LOẠI PHIỀN NÃO:  A. THAM: 1.    Các tướng của tham 2.    Nhân của tham 3.    Tác hại của tham 4.    Phương pháp đoạn tham  B.  SÂN: 1. Các...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí MinhHÌNH THÀNH LUẬN (Tham khảo: P. 13 Lập Luận, P. 14 Luận môn, P. 15 Tán luận) I.  Đại ý: Lập luận: Sự tranh luận về sự hình thành luận thư....