Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2019
Đề cương bài giảng Luận Câu-xá HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Bài 6 Phẩn 5 PHÂN BIỆT TÙY MIÊN (Anuśaya) Giới thiệu Ý nghĩa Tùy miên 2.1. Vi tế 2.2. Tùy tăng 2.3. Tùy trục 2.4. Tùy phược 2.5. Trụ 2.6. Lưu 2.7. Phiêu 2.8. Hiệp 2.9. Chấp 3. Căn bản phiền não/tùy miên 3.1....
 Ảnh: Thành Xuân Anh   LUẬN PHÁP BẢO (Tham khảo các phẩm: 6, 7, 8) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh  I.   Giới thiệu Hindu, Kỳ-na giáo, Phật giáo…đều sử dụng thuật ngữ Dharma, pháp, với nhiều nghĩa khác...
(Lớp Cao Đẳng, HVPG tại Hà Nội) Đề cương bài giảng Luận Câu-xá Bài 5 (4 tiết) PHẨM 4 PHÂN BIỆT NGHIỆP HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp   Giới thiệu: Các loại nghiệp:          2.1. Vô biểu nghiệp          2.2. Biểu nghiệp Tính...
Luận Phật bảo (Tham khảo các phẩm: Duyên khởi, Thập lực, Tứ vô uý, Thập hiệu, Tam bất hộ) Đề cương: bài giảng môn luận Thành Thật Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Bài giảng tại: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh  Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà...
(Học viện PGVN tại Hà Nội) Đề cương bài giảng Bài 4 (6 tiết) PHẨM 3 Phân biệt Thế gian (Loka nirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Giới thiệu Nội dung 2.1. Phân chia thế gian 2.1.1. Dục giới 2.1.2. Sắc giới 2.1.3. Vô sắc giới 2.2....
(Satyasiddhi śāstra ) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại Hà Nội Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh  (Khoa Triết Học Phật Giáo, HVPGVN tại TP.HCM) I.      LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA: Bộ luận Thành Thật (Sat‎yasiddhi) do ngài 訶 梨 跋 摩 Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) viết khoảng thế kỷ thứ 3 TL. Ngài Ha-lê-bạt-ma...
Đề cương bài giảng Bài 3 (6 tiết) PHẨM 2 PHÂN BIỆT CĂN (Indriyas) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Giới thiệu: Nội dung: 2.1. Hai mươi hai Căn 2.1.1. Năm căn 2.1.2. Ý căn 2.1.3. Hai căn 2.1.4. Ngũ thọ căn (Ưu, Hỷ, Khổ, Lạc, Xả) 2.1.5. Ngũ thiện...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp (Thời gian chuẩn bị: 30 giây, trả lời: 30 cho mỗi câu) 1.    Câu-xá có mấy phẩm? Nêu tên các phẩm  2.    Có mấy bản dịch tiếng Hán luận Câu-xá, tên dịch giả, năm dịch  3.    Luận...
Đề cương bài giảng: Bài 2 (4 tiết) PHÂN BIỆT GIỚI (Dhātunirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp   Giới thiệu: Tán thán Đức Thế Tôn: Mục đích tạo luận: Pháp hữu vi: Pháp hữu vi Hữu lậu: Pháp hữu vi Vô lậu: Ba khoa...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra giữa môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp Họ và tên: Pháp danh: Thời gian 20 phút A.Chọn câu đúng: 1.      Tính chất của trí Hữu lậu a. Biết điều phổ thông                                             b. Bị phiền não chi phối c. Biết cảnh thế tục                                                 d. Cả 3 đều...