Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2019
(Satyasiddhi śāstra ) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại Hà Nội Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh  (Khoa Triết Học Phật Giáo, HVPGVN tại TP.HCM) I.      LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA: Bộ luận Thành Thật (Sat‎yasiddhi) do ngài 訶 梨 跋 摩 Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) viết khoảng thế kỷ thứ 3 TL. Ngài Ha-lê-bạt-ma...
Đề cương bài giảng Bài 3 (6 tiết) PHẨM 2 PHÂN BIỆT CĂN (Indriyas) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Giới thiệu: Nội dung: 2.1. Hai mươi hai Căn 2.1.1. Năm căn 2.1.2. Ý căn 2.1.3. Hai căn 2.1.4. Ngũ thọ căn (Ưu, Hỷ, Khổ, Lạc, Xả) 2.1.5. Ngũ thiện...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp (Thời gian chuẩn bị: 30 giây, trả lời: 30 cho mỗi câu) 1.    Câu-xá có mấy phẩm? Nêu tên các phẩm  2.    Có mấy bản dịch tiếng Hán luận Câu-xá, tên dịch giả, năm dịch  3.    Luận...
Đề cương bài giảng: Bài 2 (4 tiết) PHÂN BIỆT GIỚI (Dhātunirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp   Giới thiệu: Tán thán Đức Thế Tôn: Mục đích tạo luận: Pháp hữu vi: Pháp hữu vi Hữu lậu: Pháp hữu vi Vô lậu: Ba khoa...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra giữa môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp Họ và tên: Pháp danh: Thời gian 20 phút A.Chọn câu đúng: 1.      Tính chất của trí Hữu lậu a. Biết điều phổ thông                                             b. Bị phiền não chi phối c. Biết cảnh thế tục                                                 d. Cả 3 đều...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh PHIỀN NÃO (Tham khảo từ phẩm 121 đến phẩm 137)  I. ĐỊNH NGHĨA: II. CÁC LOẠI PHIỀN NÃO:  A. THAM: 1.    Các tướng của tham 2.    Nhân của tham 3.    Tác hại của tham 4.    Phương pháp đoạn tham  B.  SÂN: 1. Các...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh HÌNH THÀNH LUẬN (Tham khảo: P. 13 Lập Luận, P. 14 Luận môn, P. 15 Tán luận) I.  Đại ý: Lập luận: Sự tranh luận về sự hình thành luận thư....
Tính chất của Tâm phẩm thứ 30 Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh I. Đại Ý: -   Bản chất của tâm, trạng thái của tâm. -  Có chủ trương: tâm bổn tịnh vì khách trần  nên...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh TRÍ TUỆ (Tham khảo từ phẩm 189 đến phẩm 202) I. GIỚI THIỆU: Phật giáo chủ trương trí tuệ là đỉnh cao của tiến trình tu tập tâm linh,...
Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh THIỀN ĐỊNH (Tham khảo từ phẩm 155 đến phẩm 188) I. GIỚI THIỆU: Giáo lý của đức Phật là con đường diệt trừ khổ đau. Con đường này bao gồm...