Hình ảnh dạy lớp Tiến sĩ, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, chuyên đề:

Phật giáo và các vấn đề xã hội – con người đương đại

Bắt đầu dạy từ ngày 8/7/2023:

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên