Thứ Tư, Tháng Chín 18, 2019

Bài giảng

(Thời gian làm bài thi viết: 45 phút) - ---- *** * -- - - Các thí sinh trả lời 4 câu hỏi sau đây một cách chính xác, ngắn gọn và đầy đủ. Mỗi câu đúng: 5 điểm 1- Nghiệp là gì? Từ nghiệp nhân đến nghiệp quả còn có nghiệp...
Các nội dung Học viên cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận:1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá2.  Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp)3.  Nghiên cứu tính chất Tùy miên theo luận Câu-xá (phẩm...
Gỉảng viên Đ.Đ.THÍCH GIÁC HIỆP) Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh1. GIỚI THIỆU Tantra của Phật giáo sử dụng thuật ngữ và tư tưởng Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là của Trung luận và Du-già tông hoặc đôi khi của A-tỳ-đàm. Kim cương thừa còn được...
Các nội dung Tăng Ni sinh cần lưu ý khi chọn đề tài làm tiểu luận: 1.  Giải thích, nhận định các điểm triết học chính của luận Câu-xá 2. Nghiên cứu học thuyết Nghiệp theo luận Câu-xá (phẩm Phân biệt Nghiệp) 3. Tìm hiểu ý nghĩa 22 căn được đề cập...
LUẬN THÀNH THẬT  (Satyasiddhi śāstra )  Giảng viên: Thích Giác Hiệp Bài giảng: - Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội - Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM - Lớp Cao Đẳng TP.HCMI. LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA:Bộ luận Thành Thật (Sat‎yasiddhi) do ngài 訶 梨 跋 摩 Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) viết khoảng thế kỷ thứ 3 TL....
Đạo đức học Phật giáo Bài giảng của HT. Thích Đức Nghiệp (ngày 25-03-2007)tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêmphatgiao.vn sẽ cập nhật tất cả loạt bài giảng về Đạo Đức học Phật giáo
(法相 宗) (Đ. Đ. Thích Giác Hiệp, HVPGVN tại TP.HCM)1. 100 PHÁP  百法: Du-già tông phân loại hàng triệu pháp thành 100 pháp bao gồm trong 5 loại (ngũ vị) khác nhau như sau: 1)   Tâm pháp (citta-dharma心法): Có 8 (1)  Nhãn thức眼識 (2)  Nhĩ耳識 (3)  Tỷ 鼻識 (4)  Thiệt 舌識 (5)  Thân 身識 (6)  Ý 意識 (7) ...
Đạo đức học Phật giáo Bài giảng của HT. Thích Đức Nghiệp (ngày 25-03-2007) tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêmphatgiao.vn sẽ cập nhật tất cả loạt bài giảng về Đạo Đức học Phật giáo
Du-già tông (法相 宗) (Đ. Đ. Thích Giác Hiệp, HVPGVN tại TP.HCM)Du-già tông là một trong 4 trường phái lớn của Ấn độ: Nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivāda), Kinh lượng bộ (Sautrāntika), Trung luận tông (Mādhyamika) và Du-già tông (Yogācāra). Du-già tông phát triển ở Ấn độ từ thế kỷ thứ...