Chủ Nhật, Tháng Ba 24, 2019
(法相 宗) (Đ. Đ. Thích Giác Hiệp, HVPGVN tại TP.HCM) 1. 100 PHÁP  百法: Du-già tông phân loại hàng triệu pháp thành 100 pháp bao gồm trong 5 loại (ngũ vị) khác nhau như sau: 1)   Tâm pháp (citta-dharma心法): Có 8 (1)  Nhãn thức眼識 (2)  Nhĩ耳識 (3)  Tỷ 鼻識 (4)  Thiệt 舌識 (5)  Thân 身識 (6)  Ý 意識 (7) ...
Đạo đức học Phật giáo Bài giảng của HT. Thích Đức Nghiệp (ngày 25-03-2007) tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm phatgiao.vn sẽ cập nhật tất cả loạt bài giảng về Đạo Đức học Phật giáo
Du-già tông (法相 宗) (Đ. Đ. Thích Giác Hiệp, HVPGVN tại TP.HCM) Du-già tông là một trong 4 trường phái lớn của Ấn độ: Nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivāda), Kinh lượng bộ (Sautrāntika), Trung luận tông (Mādhyamika) và Du-già tông (Yogācāra). Du-già tông phát triển ở Ấn độ từ thế kỷ thứ...
LÝ TƯỞNG BỒ-TÁT TT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP (Ph.D) 1. GIỚI THIỆU: Sự phát triển lý tưởng Bồ-tát là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa. Lý tưởng Bồ-tát rõ ràng có một vài khác biệt so với lý tưởng A-la-hán. Hai lý tưởng này là những...

Nghiệp

Giáo lý nghiệp của Phật giáo có thể sử dụng để biện luận về sự sinh tử luân hồi, đa dạng của chúng sanh trong lục đạo. Các khái niệm về nghiệp bắt nguồn rất sớm, ngay trước khi bộ tộc Aryan xâm chiếm Ấn Ðộ. Nghiệp có thể...

Liễu tri tâm

Phật dạy rằng mọi pháp tuỳ thuộc vào tâm. Để hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta phải hiểu bản chất và chức năng của tâm. Mới nghe qua, vấn đề dường như hoàn toàn dễ hiểu vì tất cả chúng ta đều có tâm, và chúng...
Đề cương bài giảng Bài 3 (6 tiết) PHẨM 2 PHÂN BIỆT CĂN (Indriyas) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp Giới thiệu: Nội dung: 2.1. Hai mươi hai Căn 2.1.1. Năm căn 2.1.2. Ý căn 2.1.3. Hai căn 2.1.4. Ngũ thọ căn (Ưu, Hỷ, Khổ, Lạc, Xả) 2.1.5. Ngũ thiện...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp (Thời gian chuẩn bị: 30 giây, trả lời: 30 cho mỗi câu) 1.    Câu-xá có mấy phẩm? Nêu tên các phẩm  2.    Có mấy bản dịch tiếng Hán luận Câu-xá, tên dịch giả, năm dịch  3.    Luận...
Đề cương bài giảng: Bài 2 (4 tiết) PHÂN BIỆT GIỚI (Dhātunirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp   Giới thiệu: Tán thán Đức Thế Tôn: Mục đích tạo luận: Pháp hữu vi: Pháp hữu vi Hữu lậu: Pháp hữu vi Vô lậu: Ba khoa...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘI Kiểm tra giữa môn Luận Câu-xá Giảng viên: T. Giác Hiệp Họ và tên: Pháp danh: Thời gian 20 phút A.Chọn câu đúng: 1.      Tính chất của trí Hữu lậu a. Biết điều phổ thông                                             b. Bị phiền não chi phối c. Biết cảnh thế tục                                                 d. Cả 3 đều...