ảnh lưu niệm kết thúc môn học

Các tổ thuyết trình (lấy điểm giữa môn)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Lớp Cao Học

Khái niệm Phật và Lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo

Phụ trách: TT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC:

– Tên môn học:     Khái niệm Phật và Lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo

– Số tín chỉ: 03

– Môn học:  Bắt buộc

– Thời gian: 45 tiết

+ Lý thuyết:                             20 tiết

+ Thuyết trình:                         06 tiết

+ Hướng dẫn nghiên cứu:        04

+ Làm tiểu luận:                     15 tiết

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

– Phương pháp tiếp cận tư tưởng Phật giáo

– Khả năng tự học và tự nghiên cứu

– Khái niệm Phật và Lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo

III. MÔ TẢ MÔN HỌC:

Trong kinh điển nguyên thủy cũng như phát triển của Phật giáo, Khái niệm Phật và Lý tưởng Bồ Tát là những nội dung quan trọng. Hai truyền thống Phật giáo diễn tả Đức Phật dưới hai khía cạnh, lịch sử và tôn giáo. Bồ Tát là bậc dấn thân và xã hội thực hành hạnh lợi tha.

Đức Phật lịch sử là bậc tu hành chứng đạt giác ngộ. Sắc thân của Ngài vẫn thuận theo lý tự nhiên, già, bệnh…Đức Phật tôn giáo có nhiều công đức kỳ diệu, sắc thân đủ 32 tướng của đại nhân, nhiều năng lực siêu phàm.

Sự hình thành và phát triển Lý tưởng Bồ Tát được xem là một trong những thành tựu quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Trong Thánh điển nguyên thủy quan điểm về một vị Bồ Tát có khác so với Đại thừa. Lý tưởng Bồ Tát là đặc thù của Phật giáo phát triển.

IV. CHI TIẾT MÔN HỌC:

4.1 Lịch sử hình thành và phát triển Khái niệm Phật (4 tiết)

4.2 Khái niệm Phật thân (2 tiết)

4.3 Khái niệm Phật độ (4 tiết)

4.4 Phật công đức và Phật hiệu (4 tiết)

4.5 Lịch sử hình thành và phát triển Lý tưởng Bồ Tát (4 tiết)

4.6 Bồ Tát và hạnh lợi tha (2 tiết)

V. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Thư mục tham khảo

 1. 阿毘達磨大毘婆沙論  T 27,             【五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯】
 2. 景德傳燈錄                  T 51,             【宋 道原纂】
 3. 大方廣佛華嚴經    T 9,                 【東晉 佛馱跋陀羅譯】
 4. 大智度論    T 25,              【龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯】
 5. 道行般若經                 T 8,             【後漢 支婁迦讖譯】
 6. 佛說法身經     T 17,              【宋 法賢譯】
 7. 雜阿含經    T 2,            【劉宋 求那跋陀羅譯】
 8. 長阿含經                    T 1,                【後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯】
 9. Akanuma, Chizen  “The Triple Body of the Buddha”, Eastern Buddhist, (1922) vol. 2, pp. 1–29.
 10. Akira, Hirakawa. A History of Indian Buddhism: From Skyamuni to Early Mahayana. (tr.) Groner, Paul, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1998.
 11. Bakshi, D. N. Iconography of the Buddha Images in Japan: A Comparative Studies. Calcutta: The Centre of Japanese Studies, 1987.
 12. Bechert, Heinz. (ed.) When Did the Buddha Live?: The Controversy on the Dating of the Historical Buddha. Delhi: Sri Satguru Publications, 1995
 13. Blodfeld, John. Bodhisattva of Compassion: The Mystical Tradition of Kuan Yin. Boston: Shambhala, 1978.
 14. Brassard, Francis. The Concept of Bodhicitta in Santideva’s Bodhicaryatara. New York: State University of New York Press, 2000.
 15. Brown, Brian Edward. The Buddha Nature: A Study of the Tathagatagarbha and Alayavijnana. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1994.
 16. Chakravarti, U. Social Dimensions of Early Buddhism. New Delhi: Munshinram Manoharlal Publishers, 1996.
 17. Cowell, E.B. (ed.) The Jataka or Stories of the Buddha’s Former Births. New Delhi: Munshinram Manoharlal Publishers, 1990.
 18. Deshpande, P. Y. Tathagata Buddha: The Untold Story of the Enlightened One. New Delhi: Panchsheel Publishers, 1984
 19. Gyatso, Geshe Kelsang. The Bodhisattva Vow: The Essential Practices of Mahayana Buddhism. New Delhi: New Age Books, 2002
 20. Harrison, P. “Is the Dharma-kaya the Real “Phantom Body” of the Buddha?” The JIABS (1992) vol.15, no.1, 44-93.
 21. Hookham, S. K. The Buddha within. Delhi: Sri Satguru Publications, 1992
 22. Kawamura, Leslie S, ed. The Bodhisattva Doctrine in Buddhism. Delhi: Sri Satguru Publications, 1997.
 23. Katz, Nathan. Buddhist Images of Human Perfection: The Arahant of Sutra Pitaka compared with the Bodhisattva and the Mahasiddha. Delhi: Motilal Barsidass Publishers, 1982.
 24. King, Salle B. Buddha Nature. Delhi: Sri Satguru Publications, 1992.
 25. La Vallée Poussin, Louis de. “Studies in Buddhist Dogma: The Three Bodies of a Buddha.” Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1906), 943-77.
 26. Lamotte, Etienne. History of Indian Buddhism. tr. Sara Webb-Boin, Paris: Institut Orientaliste Louvain-La-Neuve, 1988.
 27. Makransky, John J. Buddhahood Embodied: Sources of Controversey in India and Tibet. Delhi: Sri Satguru Publications, 1998.
 28. Malalasekera,P., ed. Buddhist Encyclopaedia, (Vol. III), Ceylon: The Government Press Ceylon, 1971.
 29. Nagao, Gadjin. “On the Theory of Buddha-Body (Buddha-kaya).” In Nagao, Madhyamika and Yogacara: A Study of Mahayana Philosophies, trans. and ed. Leslie S. Kawamura, pp. 103-122. NY: State University of New York Press, 1991.
 30. Nanamoli, Bhikkhu. The Life of the Buddha. Sri Lanka: Buddhist Publication Society, 1992.
 31. Thomas, Eward.J. The Life of the Buddha as Legend and History. New Delhi: Munshinram Manoharlal Publishers, 1992.
 32. Tulku, Zasep Rinpoche. Buddha-Nature: The Mahayana Uttara Tantra Shastra Maitreya’s Root Text & Asanga’s Commentary. Vancouver: Zuru Ling Tibetan Buddhist Centre, 2001.
 33. Wadia, A. S. The Message of Buddha. Varanasi-Kathmandu: Pilgrims Publishing, 2000.
 34. Warder, A.K. Indian Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2000.
 35. Zimmermann, M. A Buddha Within: The Tathagatagarbhasutra The Earliest Exposition of the Buddha-Nature Teaching in India. Tokyo: The International Research Institute for Advanced Buddhology, 2002.

 

TT.TS. THÍCH GIÁC HIỆP

 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên