Hình ảnh dạy lớp Thạc sĩ Khóa V, môn: Vấn đề Kết tập Kinh điển và Phân phái Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt nam tại Hà Nội, từ ngày 1/4/2023.

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên