Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023
Đề cương bài giảng: Bài 2 (4 tiết) PHÂN BIỆT GIỚI (Dhātunirdeśa) HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Hiệp  Giới thiệu: Tán thán Đức Thế Tôn: Mục đích tạo luận: Pháp hữu vi:Pháp hữu vi Hữu lậu: Pháp hữu vi Vô lậu:Ba khoa...
Luận Tăng bảo (tham khảo phẩm 9, 10, 11) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí MinhLễ Phật đầu năm tại Tịnh Thất Hiệp Giác, ảnh: Thành Xuân Anh I.  Đại ý: Tăng là đoàn thể đệ tử...

Đề cương: Luận Câu-xá (2)

LUẬN CÂU XÁ  Đề cương bài giảng Bài 1 (8 tiết) GIỚI THIỆU HVPG VN tại Hà Nội và HVPG VN tại TP.HCM Giảng viên: TT.TS. Thích Giác HiệpLỊCH SỬ1.1. Khái quát 1.2. Thuật ngữ 1.3. Tác giảVĂN CHƯƠNG A-TỲ-ĐÀM2.1. Luận thư Thượng-tọa bộ 2.2. Luận thư Nhất-thiết-hữu bộ 2.3. Luận Câu-xáTRIẾT...
 Ảnh: Thành Xuân Anh   LUẬN PHÁP BẢO (Tham khảo các phẩm: 6, 7, 8) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Lớp Cao Đẳng chuyên khoa TP. Hồ Chí Minh  I.   Giới thiệu Hindu, Kỳ-na giáo, Phật giáo…đều sử dụng thuật ngữ Dharma, pháp, với nhiều nghĩa khác...

Luận Câu-xá (1)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Triết học luận Câu-xá TS. THÍCH GIÁC HIỆP  I. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC: - Tên môn học :    Triết Học Luận Câu-xá - Số tín chỉ :          03 - Môn học : Bắt buộc - Thời gian: 45 tiết + Lý thuyết :        38 tiết + Thuyết trình :    06...
Luận Phật bảo (Tham khảo các phẩm: Duyên khởi, Thập lực, Tứ vô uý, Thập hiệu, Tam bất hộ) Đề cương: bài giảng môn luận Thành Thật Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Bài giảng tại: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh  Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà...
(Satyasiddhi śāstra ) Giảng viên: TT. Thích Giác Hiệp Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại Hà Nội Học Viện Phật Gíao Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh  (Khoa Triết Học Phật Giáo, HVPGVN tại TP.HCM) I.      LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA: Bộ luận Thành Thật (Sat‎yasiddhi) do ngài 訶 梨 跋 摩 Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) viết khoảng thế kỷ thứ 3 TL. Ngài Ha-lê-bạt-ma...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘIKiểm tra môn Luận Câu-xáGiảng viên: T. Giác Hiệp(Thời gian chuẩn bị: 30 giây, trả lời: 30 cho mỗi câu)1.    Câu-xá có mấy phẩm? Nêu tên các phẩm 2.    Có mấy bản dịch tiếng Hán luận Câu-xá, tên dịch giả, năm dịch 3.    Luận...
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘIKiểm tra giữa môn Luận Câu-xáGiảng viên: T. Giác HiệpHọ và tên:Pháp danh:Thời gian 20 phútA.Chọn câu đúng:1.      Tính chất của trí Hữu lậua. Biết điều phổ thông                                             b. Bị phiền não chi phốic. Biết cảnh thế tục                                                 d. Cả 3 đều...
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMHỌC VIỆN Phật Giáo VN tại HÀ NỘIKiểm tra giữa môn Luận Câu-xáGiảng viên: T. Giác HiệpHọ và tên:Pháp danh:Thời gian 20 phút   A. Chọn câu đúng1.      Nghĩa của thuật ngữ Abhidharma kosa:a. Đối pháp tạng                                              b. Thắng pháp tạngc. Chứa đựng pháp vi diệu                              c. Cả 3 đều đúng2.      Tác...