htb.jpg(Phật Đản 2556)

Hoa Đàm tỏa ngát nắng bình minh

Chân tướng Như Lai bỗng hiện hình

Tám vạn bốn ngàn [1] phương giải thoát

Hai thừa [2], ba tạng [3] độ quần sinh

Pháp luân thường chuyển khai nền đạo

Đuốc tuệ chung soi bước vân trình

Một niệm Di Đà siêng nhớ nghĩ

Thân tâm an trụ chốn thanh bình


[1] Các phương pháp tu hành để giải thoát khổ đau

[2] Đại thừa, Tiểu thừa, 2 học phái chính của Đạo Phật

[3] Kinh, Luật, Luận: 3 pho sách để tu học

TK. Thích Thanh Tiếp (Nguồn: Tuyển tập Tri Thức Phật Giáo 05, tr. 67) 

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên