Thứ Năm, Tháng Mười 17, 2019

Đền Ơn Sanh Thành

  Vu lan mỗi độ lại về, để lòng thêm kính, cho tình thêm sâu. Có câu chín chữ cù lao (Sinh – sanh đẻ, Cúc – nâng đỡ, Phủ – ôm ấp, Súc – bú mớm, Trưởng – nuôi lớn, Dục – dạy dỗ, Cố – trông nom, Phục...