Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021
video
https://www.youtube.com/watch?v=xUYB9y4P4LI&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=3
video
https://www.youtube.com/watch?v=DFAkoQq-4js&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=4
video
https://www.youtube.com/watch?v=ZiBnFhbhZQo&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=5
video
https://www.youtube.com/watch?v=trNigwfs9rc&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=6
video
https://www.youtube.com/watch?v=Kj1La9TOhXM&list=PLqCjpBmQxkfghzUZUG-GnI2eBnyBBQq6J&index=7