Trắc nghiệm (Tri Thức PG số 10) - Phật Giáo Việt Nam

Trắc nghiệm (Tri Thức PG số 10) - Phật Giáo Việt Nam

WEBSITE ĐANG ĐƯỢC NÂNG CẤP!

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Trắc nghiệm (Tri Thức PG số 10)

1 - Nước Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu/Kapilavasthu) là:
2 - Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhattha) sinh ra khi nào và ở đâu?
3 - Các nhà tiên tri đã tiên đoán thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành:
4 - Ngài đã thực hành khổ hạnh bao nhiêu năm?
5 - Đức Phật đã thuyết pháp trong:
6 - Đức Phật nhập Đại Niết Bàn (Mahāparinirvāna) ở:
7 - Ngài La Hầu La đệ nhất về:
8 - Hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahāpajapati) là
9 - Cộng đồng tu sĩ xuất gia theo truyền thống Nguyên Thủy gọi là
10 - Phật xuất hiện ở thế gian này, không bị pháp thế gian làm nhiễm ô, cũng ví như loài hoa sinh từ bùn nhưng không bị bùn làm ô nhiễm, loài hoa nào thường lấy làm ví dụ?
11 - Cha, mẹ của thái tử Tất Đạt Đa là ai?
12 - Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia năm:
13 - Ngài thành tựu giác ngộ dưới cây:
14 - Tam Bảo chỉ cho:
15 - Đệ tử Phật đạt được giác ngộ theo truyền thống Nguyên Thủy gọi là:
16 - Ai là vị thị giả của Đức Phật?
17 - Đức Phật nhập Niết Bàn (Mahāparinirvāna) năm:
18 - Kinh nào ghi lại giờ phút trước khi và trong khi Phật nhập Niết-bàn?
19 - Thái tử Tất Đạt Đa đã cưới ai, khi nào?
20 - Hai vị đại đệ tử của Đức Phật:
21 - Từ nào sau đây được dùng để chỉ một vị Phật tương lai?
22 - Bốn sự kiện nào, khi chứng kiến, đã khiến thái tử Tất Đạt Đa quyết tâm xuất gia?
23 - Phật (Buddha) có nghĩa:
24 - Những câu chuyện kể lại các kiếp trước của Đức Phật gọi là:
25 - Bài pháp đầu tiên của Đức Phật, bàn về vấn đề chính nào?

Thư viện Tịnh Thất Hiệp Giác

TOP