Trắc nghiệm Phật Pháp (phần một) - Phật Giáo Việt Nam

Trắc nghiệm Phật Pháp (phần một) - Phật Giáo Việt Nam

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Trắc nghiệm Phật Pháp (phần một)

1 - 3. Lý tánh tuyệt đối nghĩa là gì?
2 - Chữ “Phật” nghĩa là gì?
3 - Chữ "Giác" có mấy bậc mới hoàn toàn giác ngộ?
4 - Ba bậc của chữ "Phật" là gì?
5 - "Đạo Phật" nghĩa là gì?
6 - Sự ra đời của Đức Phật gọi là gì?
7 - Về phương diện bản thể, Đạo Phật có từ lúc nào?
8 - Về phương diện lịch sử, Đạo Phật có từ lúc nào?
9 - Về phương diện lịch sử, Đạo phật được hình thành từ lúc nào, qua lịch sử Đức Phật Thích Ca?
10 - Về phương diện lịch sử, Đức Phật là con của ai?
11 - Đức Phật Đản sanh tại đâu?
12 - Tam Tạng kinh điển là gì?
13 - Tạng Luật, Phật chế ra khi nào?
14 - Tạng Luận do ai bàn giải ra?
15 - Vì sao giáo lý Đạo Phật có phân ra Đại Thừa và Tiểu Thừa?
16 - Đại Thừa Phật Giáo thuộc Bắc Tông hay Nam Tông?
17 - Mục đích của Đạo Phật là đem lại những kết quả gì cho chúng sanh?
18 - Đức Phật nhập Niết Bàn tại đâu?
19 - Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho ai, tại đâu?
20 - Bài pháp đầu tiên được Đức Phật tuyên thuyết là gì?
21 - Đức Phật Thích Ca thành đạo ngày nào?
22 - Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề suốt thời gian bao lâu mới được thành Phật?
23 - Bốn tướng khổ ở đời, theo học thuyết của Phật giáo là gì?
24 - Đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai?
25 - Tại quê nhà "thành Ca Tỳ La Vệ" Đức Phật đã hóa độ được ai xuất gia?
26 - Người nữ đầu tiên xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật là ai?
27 - Đức Phật đã truyền trao Y, Bát lại cho ai kế thừa?
28 - Quy y nghĩa là gì?
29 - Tại sao ta cần phải Quy y?
30 - Ba ngôi Tam Bảo là gì?
31 - Sự, lý quy y Tam Bảo là thế nào?
32 - Làm sao để phát triển Đồng Thể Tam Bảo?
33 - Giữa Thế gian trụ trì Tam Bảo và Đồng thể Tam Bảo, bậc nào gần với chúng ta nhất?
34 - Người Phật tử khi xá chào, niệm danh hiệu Phật có ý nghĩa gì?
35 - Tay đang cầm kinh, muốn xá chào mà không có chỗ để kinh, phải làm sao?
36 - Phải tụng kinh như thế nào, khi có đông người cùng tụng?
37 - Người còn tội lỗi, có quy y được không?
38 - Thế nào là Bắc Tông Phật Giáo?
39 - Chữ “Đạo” nghĩa là gì?
40 - Nghĩa chữ "Đạo" của đạo Phật, là nghĩa nào mới rốt ráo?

Thư viện Tịnh Thất Hiệp Giác

TOP
dichvu dichvu