RSS PHATGIAO.vnhttp://phatgiao.vn Phật pháp en-usCopyright (C) 2014 phatgiao.vnQuả báo kinh hãi mang đến cho tội tà dâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/qua-bao-kinh-hai-mang-den-cho-toi-ta-dam_583.html 11/12/2014Bố thí ba-la-mật trong thời hiện đại http://phatgiao.vn/tin-tuc/bo-thi-balamat-trong-thoi-hien-dai_584.html 11/12/2014Tìm hiểu về Chứng ngộ và Vãng sanh Cực Lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/tim-hieu-ve-chung-ngo-va-vang-sanh-cuc-lac_585.html 11/12/2014Giới luật là nền tảng căn bản của Phật giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/gioi-luat-la-nen-tang-can-ban-cua-phat-giao_586.html 11/12/2014Thiền quán cho cuộc đời tích cực hơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-quan-cho-cuoc-doi-tich-cuc-hon_587.html 11/12/2014Thấy lẽ thật đúng lý http://phatgiao.vn/tin-tuc/thay-le-that-dung-ly_588.html 11/12/2014Về Nguyên tắc không gây hại (ahiṃsā) http://phatgiao.vn/tin-tuc/ve-nguyen-tac-khong-gay-hai-ahis_589.html 11/12/2014Công đức phóng sinh http://phatgiao.vn/tin-tuc/cong-duc-phong-sinh_590.html 11/12/2014Ý nghĩa Phật thành đạo http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-phat-thanh-dao_591.html 11/12/2014Làm sao học Phật để thành Phật? (P.2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/lam-sao-hoc-phat-de-thanh-phat-p2_592.html 11/12/2014Làm sao học Phật để thành Phật? (P.1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/lam-sao-hoc-phat-de-thanh-phat-p1_593.html 11/12/2014Ý nghĩa Đại lễ Phật đản 2556 http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-dai-le-phat-dan-2556_594.html 11/12/2014Tự tánh Tam Bảo- Viên Ngọc Minh Châu http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-tanh-tam-bao-vien-ngoc-minh-chau_595.html 11/12/2014Thực hiện Lòng từ http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuc-hien-long-tu_596.html 11/12/2014Mục đích của thiền định http://phatgiao.vn/tin-tuc/muc-dich-cua-thien-dinh_597.html 11/12/2014Chuyển hoá khổ đau thành hạnh phúc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chuyen-hoa-kho-dau-thanh-hanh-phuc_598.html 11/12/2014Thuyết nhân quả http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuyet-nhan-qua_599.html 11/12/2014Thời-Không là gì? http://phatgiao.vn/tin-tuc/thoikhong-la-gi_600.html 11/12/2014Tam Bảo và Quy y http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-bao-va-quy-y_601.html 11/12/2014Thiền Đốn Ngộ Là Cảm Nhận Ngay Cõi Sơ Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-don-ngo-la-cam-nhan-ngay-coi-so-tam_602.html 11/12/2014Hành Thiền Tịnh Có Khác Không? http://phatgiao.vn/tin-tuc/hanh-thien-tinh-co-khac-khong_603.html 11/12/2014Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/quan-niem-vo-nga-trong-tu-tuong-phat-giao_604.html 11/12/2014Tứ Vô Lượng Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-vo-luong-tam_605.html 11/12/2014Siêu Việt Thời Không: Cái Vô Sanh http://phatgiao.vn/tin-tuc/sieu-viet-thoi-khong-cai-vo-sanh_606.html 11/12/2014Cốt Tủy Giáo Pháp của đức Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/cot-tuy-giao-phap-cua-duc-phat_607.html 11/12/2014Sứ mệnh của Đạo Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/su-menh-cua-dao-phat_608.html 11/12/2014Nhứt Tâm và Trí Tuệ http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhut-tam-va-tri-tue_609.html 11/12/2014Thường Ðoạn Trong Giáo Lý Ðạo Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuong-oan-trong-giao-ly-ao-phat_610.html 11/12/2014Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo http://phatgiao.vn/tin-tuc/luat-nhan-qua-va-nghiep-bao_611.html 11/12/2014Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ Diệu Đế (phần 1)B http://phatgiao.vn/tin-tuc/phuong-phap-giai-quyet-van-de-va-tu-dieu-de-phan-1b_612.html 11/12/2014Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ Diệu Đế (phần 1)A http://phatgiao.vn/tin-tuc/phuong-phap-giai-quyet-van-de-va-tu-dieu-de-phan-1a_613.html 11/12/2014Thiền: Sự Tĩnh Lặng của Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-su-tinh-lang-cua-tam_614.html 11/12/2014Cành Hoa Sen Màu Xanh http://phatgiao.vn/tin-tuc/canh-hoa-sen-mau-xanh_615.html 11/12/2014Năng Sở Song Vong: Thể Nhập Chốn Tịch Tĩnh Y Nhiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/nang-so-song-vong-the-nhap-chon-tich-tinh-y-nhien_616.html 11/12/2014Trung Không Diệu Hữu: Bản Chất của Thực Tại http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-khong-dieu-huu-ban-chat-cua-thuc-tai_617.html 11/12/2014Góp Ý Đôi Điều Về Phật Giáo Trong Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo và Tạp chí Công tác Tôn giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/gop-y-doi-dieu-ve-phat-giao-trong-tap-chi-nghien-cuu-ton-giao-va-tap-chi-cong-tac-ton-giao_618.html 11/12/2014Từ cách dịch đến cách hiểu nội dung bài thơ Ngôn Hoài của Thiền sư Không Lộ http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-cach-dich-den-cach-hieu-noi-dung-bai-tho-ngon-hoai-cua-thien-su-khong-lo_619.html 11/12/2014Một cách hiểu bài thơ "Sinh Lão Bệnh Tử" của Ni sư Diệu Nhân http://phatgiao.vn/tin-tuc/mot-cach-hieu-bai-tho-sinh-lao-benh-tu-cua-ni-su-dieu-nhan_620.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm (06) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-06_621.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (5) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-5_622.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (4) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-4_623.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (3) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-3_624.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-2_625.html 11/12/2014Thiền: Một Tri Thức Của Tâm Trí (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-tri-thuc-cua-tam-tri-1_626.html 11/12/2014Bảy bước tu tập tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/bay-buoc-tu-tap-tam_627.html 11/12/2014Cứu cánh của Thiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/cuu-canh-cua-thien_628.html 11/12/2014 http://phatgiao.vn/tin-tuc/_629.html 11/12/2014Hình tướng của Đức Phật - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-tuong-cua-duc-phat-2_630.html 11/12/2014Hình tướng của Đức Phật - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-tuong-cua-duc-phat-1_631.html 11/12/2014Sự quan trọng của hít thở http://phatgiao.vn/tin-tuc/su-quan-trong-cua-hit-tho_632.html 11/12/2014Tĩnh giác: Chánh tri kiến trong dòng tâm trí http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-giac-chanh-tri-kien-trong-dong-tam-tri_633.html 11/12/2014Tứ chánh cần http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-chanh-can_634.html 11/12/2014Hoằng Dương Phật Pháp để cứu vãng thời cuộc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoang-duong-phat-phap-de-cuu-vang-thoi-cuoc_635.html 11/12/2014Trạng thái bệnh của tâm lý http://phatgiao.vn/tin-tuc/trang-thai-benh-cua-tam-ly_636.html 11/12/2014Nước mắt thiền sư http://phatgiao.vn/tin-tuc/nuoc-mat-thien-su_637.html 11/12/2014Đắc không tánh: Phước đức khôn lường - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dac-khong-tanh-phuoc-duc-khon-luong-2_638.html 11/12/2014Đắc không tánh: Phước đức khôn lường - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dac-khong-tanh-phuoc-duc-khon-luong-1_639.html 11/12/2014Nhân Thừa & Bồ Tát Thừa http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhan-thua-bo-tat-thua_640.html 11/12/2014Con đường mười nghiệp lành http://phatgiao.vn/tin-tuc/con-duong-muoi-nghiep-lanh_641.html 11/12/2014Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng http://phatgiao.vn/tin-tuc/niem-phat-niem-phap-niem-tang_642.html 11/12/2014Sức mạnh hòa hợp http://phatgiao.vn/tin-tuc/suc-manh-hoa-hop_643.html 11/12/2014Chuyển hóa Sanh thân thành Pháp thân http://phatgiao.vn/tin-tuc/chuyen-hoa-sanh-than-thanh-phap-than_644.html 11/12/2014Ý nghĩa tập trung phân thân http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-tap-trung-phan-than_645.html 11/12/2014Đại Thừa thuyết luận - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dai-thua-thuyet-luan-2_646.html 11/12/2014Đại Thừa thuyết luận - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dai-thua-thuyet-luan-1_647.html 11/12/2014Nghệ thuật nâng đỡ tâm hồn http://phatgiao.vn/tin-tuc/nghe-thuat-nang-do-tam-hon_648.html 11/12/2014Thay đổi ý định http://phatgiao.vn/tin-tuc/thay-doi-y-dinh_649.html 11/12/2014Tâm Diệu Pháp http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-dieu-phap_650.html 11/12/2014Tinh thần phật giáo là lý tưởng của nhân loại http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-than-phat-giao-la-ly-tuong-cua-nhan-loai_651.html 11/12/2014Mê và Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/me-va-giac_652.html 11/12/2014Tĩnh thức: Chánh niệm trong dòng Tâm thức http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-thuc-chanh-niem-trong-dong-tam-thuc_653.html 11/12/2014Bí quyết thực hiện mộng tưởng http://phatgiao.vn/tin-tuc/bi-quyet-thuc-hien-mong-tuong_654.html 11/12/2014Thiếu một chút An Lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/thieu-mot-chut-an-lac_655.html 11/12/2014Bản chất Niết Bàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/ban-chat-niet-ban_656.html 11/12/2014Phật Giaó là gì http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-giao-la-gi_657.html 11/12/2014Rèn luyện trí tuệ http://phatgiao.vn/tin-tuc/ren-luyen-tri-tue_658.html 11/12/2014Mục đích của chúng ta có mặt trong cuộc sống này http://phatgiao.vn/tin-tuc/muc-dich-cua-chung-ta-co-mat-trong-cuoc-song-nay_659.html 11/12/2014Trung Đạo: Pháp trực nhận Tánh Không - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-dao-phap-truc-nhan-tanh-khong-2_660.html 11/12/2014Trung Đạo: Pháp trực nhận Tánh Không - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-dao-phap-truc-nhan-tanh-khong-1_661.html 11/12/2014Tuệ Gíac : cái biết sát-na hiện tiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/tue-giac-cai-biet-satna-hien-tien_662.html 11/12/2014 http://phatgiao.vn/tin-tuc/_663.html 11/12/2014Tu theo Tứ Niệm Xứ là Con Đường Thật Tiễn http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-theo-tu-niem-xu-la-con-duong-that-tien_664.html 11/12/2014Minh Sát Tuệ http://phatgiao.vn/tin-tuc/minh-sat-tue_665.html 11/12/2014Hình thành Người Kế Thừa cho Phật Giaó Đài Loan hiện nay http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-thanh-nguoi-ke-thua-cho-phat-giao-dai-loan-hien-nay_666.html 11/12/2014Sự truyền và phát triển Tông Duy Thức tại Đài Loan http://phatgiao.vn/tin-tuc/su-truyen-va-phat-trien-tong-duy-thuc-tai-dai-loan_667.html 11/12/2014Thể Nhập Chân Trí: Giải Thoát Tri Kiến http://phatgiao.vn/tin-tuc/the-nhap-chan-tri-giai-thoat-tri-kien_668.html 11/12/2014Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-hoa-than-phat-thuyet-phap_669.html 11/12/2014Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành http://phatgiao.vn/tin-tuc/chu-ac-mac-tac-chung-thien-phung-hanh_670.html 11/12/2014Lấy từ bi diệt hận thù http://phatgiao.vn/tin-tuc/lay-tu-bi-diet-han-thu_671.html 11/12/2014Phật pháp cứu đời tôi http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-phap-cuu-doi-toi_672.html 11/12/2014Sức mạnh nội tâm & Sự vi diệu của lòng từ http://phatgiao.vn/tin-tuc/suc-manh-noi-tam-su-vi-dieu-cua-long-tu_673.html 11/12/2014Phật Giáo và nền hòa bình thế giới http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-giao-va-nen-hoa-binh-the-gioi_674.html 11/12/2014Những điều cần đọc để hiểu Phật giáo Sách cần nên đọc cho người bắt đầu học Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhung-dieu-can-doc-de-hieu-phat-giao-sach-can-nen-doc-cho-nguoi-bat-dau-hoc-phat_675.html 11/12/2014Trường phái Phật giáo-Giới thiệu các trường phái Phật giáo Tây Tạng http://phatgiao.vn/tin-tuc/truong-phai-phat-giaogioi-thieu-cac-truong-phai-phat-giao-tay-tang_676.html 11/12/2014Điều chỉnh áp lực trong cuộc sống http://phatgiao.vn/tin-tuc/dieu-chinh-ap-luc-trong-cuoc-song_677.html 11/12/2014Hạnh phúc trong tầm tay bạn http://phatgiao.vn/tin-tuc/hanh-phuc-trong-tam-tay-ban_678.html 11/12/2014Một vài sẻ chia về kinh nghiệm thực tập ăn chay http://phatgiao.vn/tin-tuc/mot-vai-se-chia-ve-kinh-nghiem-thuc-tap-an-chay_679.html 11/12/2014Luyện tâm khỏe người http://phatgiao.vn/tin-tuc/luyen-tam-khoe-nguoi_680.html 11/12/2014Cứu cánh của Thiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/cuu-canh-cua-thien_681.html 11/12/2014Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012)Hòa thượng Họ Đinh, húy Văn Nam, là đệ tử của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN, pháp danh Tâm Trí, tự Minh Châu, pháp hiệu Viên Dung, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1918 (Mậu Ngọ) tại làng Kim Thành (Quảng Nam); nguyên quán làng Kim Khê, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. http://phatgiao.vn/tin-tuc/tieu-su-truong-lao-htthich-minh-chau-19182012_770.html 16/12/2014Kim Cang Ngũ Trí Như Lai – Năm Nhà Như Lai – Ngũ Phương Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/kim-cang-ngu-tri-nhu-lai-nam-nha-nhu-lai-ngu-phuong-phat_1136.html 05/08/2015QUAN NIỆM VỀ TỊNH ĐỘ http://phatgiao.vn/tin-tuc/quan-niem-ve-tinh-do_1138.html 05/08/2015Kim Cang Ngũ Trí Như Lai (tiếp theo) http://phatgiao.vn/tin-tuc/kim-cang-ngu-tri-nhu-lai-tiep-theo_1137.html 05/08/2015Thành ĐạoThành đạo còn gọi là Đắc Đạo, chứng đạo, đạt đạo, thành tựu đạo quả. Chữ Thành Đạo đây ám chỉ về Đức Phật Đắc đạo, thành Chính Giác... http://phatgiao.vn/tin-tuc/thanh-dao_1149.html 11/01/2016RSS PHATGIAO.vnhttp://phatgiao.vn Phật pháp en-usCopyright (C) 2014 phatgiao.vnQuả báo kinh hãi mang đến cho tội tà dâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/qua-bao-kinh-hai-mang-den-cho-toi-ta-dam_583.html 11/12/2014Bố thí ba-la-mật trong thời hiện đại http://phatgiao.vn/tin-tuc/bo-thi-balamat-trong-thoi-hien-dai_584.html 11/12/2014Tìm hiểu về Chứng ngộ và Vãng sanh Cực Lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/tim-hieu-ve-chung-ngo-va-vang-sanh-cuc-lac_585.html 11/12/2014Giới luật là nền tảng căn bản của Phật giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/gioi-luat-la-nen-tang-can-ban-cua-phat-giao_586.html 11/12/2014Thiền quán cho cuộc đời tích cực hơn http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-quan-cho-cuoc-doi-tich-cuc-hon_587.html 11/12/2014Thấy lẽ thật đúng lý http://phatgiao.vn/tin-tuc/thay-le-that-dung-ly_588.html 11/12/2014Về Nguyên tắc không gây hại (ahiṃsā) http://phatgiao.vn/tin-tuc/ve-nguyen-tac-khong-gay-hai-ahis_589.html 11/12/2014Công đức phóng sinh http://phatgiao.vn/tin-tuc/cong-duc-phong-sinh_590.html 11/12/2014Ý nghĩa Phật thành đạo http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-phat-thanh-dao_591.html 11/12/2014Làm sao học Phật để thành Phật? (P.2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/lam-sao-hoc-phat-de-thanh-phat-p2_592.html 11/12/2014Làm sao học Phật để thành Phật? (P.1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/lam-sao-hoc-phat-de-thanh-phat-p1_593.html 11/12/2014Ý nghĩa Đại lễ Phật đản 2556 http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-dai-le-phat-dan-2556_594.html 11/12/2014Tự tánh Tam Bảo- Viên Ngọc Minh Châu http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-tanh-tam-bao-vien-ngoc-minh-chau_595.html 11/12/2014Thực hiện Lòng từ http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuc-hien-long-tu_596.html 11/12/2014Mục đích của thiền định http://phatgiao.vn/tin-tuc/muc-dich-cua-thien-dinh_597.html 11/12/2014Chuyển hoá khổ đau thành hạnh phúc http://phatgiao.vn/tin-tuc/chuyen-hoa-kho-dau-thanh-hanh-phuc_598.html 11/12/2014Thuyết nhân quả http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuyet-nhan-qua_599.html 11/12/2014Thời-Không là gì? http://phatgiao.vn/tin-tuc/thoikhong-la-gi_600.html 11/12/2014Tam Bảo và Quy y http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-bao-va-quy-y_601.html 11/12/2014Thiền Đốn Ngộ Là Cảm Nhận Ngay Cõi Sơ Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-don-ngo-la-cam-nhan-ngay-coi-so-tam_602.html 11/12/2014Hành Thiền Tịnh Có Khác Không? http://phatgiao.vn/tin-tuc/hanh-thien-tinh-co-khac-khong_603.html 11/12/2014Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/quan-niem-vo-nga-trong-tu-tuong-phat-giao_604.html 11/12/2014Tứ Vô Lượng Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-vo-luong-tam_605.html 11/12/2014Siêu Việt Thời Không: Cái Vô Sanh http://phatgiao.vn/tin-tuc/sieu-viet-thoi-khong-cai-vo-sanh_606.html 11/12/2014Cốt Tủy Giáo Pháp của đức Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/cot-tuy-giao-phap-cua-duc-phat_607.html 11/12/2014Sứ mệnh của Đạo Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/su-menh-cua-dao-phat_608.html 11/12/2014Nhứt Tâm và Trí Tuệ http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhut-tam-va-tri-tue_609.html 11/12/2014Thường Ðoạn Trong Giáo Lý Ðạo Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/thuong-oan-trong-giao-ly-ao-phat_610.html 11/12/2014Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo http://phatgiao.vn/tin-tuc/luat-nhan-qua-va-nghiep-bao_611.html 11/12/2014Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ Diệu Đế (phần 1)B http://phatgiao.vn/tin-tuc/phuong-phap-giai-quyet-van-de-va-tu-dieu-de-phan-1b_612.html 11/12/2014Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ Diệu Đế (phần 1)A http://phatgiao.vn/tin-tuc/phuong-phap-giai-quyet-van-de-va-tu-dieu-de-phan-1a_613.html 11/12/2014Thiền: Sự Tĩnh Lặng của Tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-su-tinh-lang-cua-tam_614.html 11/12/2014Cành Hoa Sen Màu Xanh http://phatgiao.vn/tin-tuc/canh-hoa-sen-mau-xanh_615.html 11/12/2014Năng Sở Song Vong: Thể Nhập Chốn Tịch Tĩnh Y Nhiên http://phatgiao.vn/tin-tuc/nang-so-song-vong-the-nhap-chon-tich-tinh-y-nhien_616.html 11/12/2014Trung Không Diệu Hữu: Bản Chất của Thực Tại http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-khong-dieu-huu-ban-chat-cua-thuc-tai_617.html 11/12/2014Góp Ý Đôi Điều Về Phật Giáo Trong Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo và Tạp chí Công tác Tôn giáo http://phatgiao.vn/tin-tuc/gop-y-doi-dieu-ve-phat-giao-trong-tap-chi-nghien-cuu-ton-giao-va-tap-chi-cong-tac-ton-giao_618.html 11/12/2014Từ cách dịch đến cách hiểu nội dung bài thơ Ngôn Hoài của Thiền sư Không Lộ http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-cach-dich-den-cach-hieu-noi-dung-bai-tho-ngon-hoai-cua-thien-su-khong-lo_619.html 11/12/2014Một cách hiểu bài thơ "Sinh Lão Bệnh Tử" của Ni sư Diệu Nhân http://phatgiao.vn/tin-tuc/mot-cach-hieu-bai-tho-sinh-lao-benh-tu-cua-ni-su-dieu-nhan_620.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm (06) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-06_621.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (5) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-5_622.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (4) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-4_623.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (3) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-3_624.html 11/12/2014Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí (2) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-loai-tri-thuc-cua-tam-tri-2_625.html 11/12/2014Thiền: Một Tri Thức Của Tâm Trí (1) http://phatgiao.vn/tin-tuc/thien-mot-tri-thuc-cua-tam-tri-1_626.html 11/12/2014Bảy bước tu tập tâm http://phatgiao.vn/tin-tuc/bay-buoc-tu-tap-tam_627.html 11/12/2014Cứu cánh của Thiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/cuu-canh-cua-thien_628.html 11/12/2014 http://phatgiao.vn/tin-tuc/_629.html 11/12/2014Hình tướng của Đức Phật - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-tuong-cua-duc-phat-2_630.html 11/12/2014Hình tướng của Đức Phật - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-tuong-cua-duc-phat-1_631.html 11/12/2014Sự quan trọng của hít thở http://phatgiao.vn/tin-tuc/su-quan-trong-cua-hit-tho_632.html 11/12/2014Tĩnh giác: Chánh tri kiến trong dòng tâm trí http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-giac-chanh-tri-kien-trong-dong-tam-tri_633.html 11/12/2014Tứ chánh cần http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-chanh-can_634.html 11/12/2014Hoằng Dương Phật Pháp để cứu vãng thời cuộc http://phatgiao.vn/tin-tuc/hoang-duong-phat-phap-de-cuu-vang-thoi-cuoc_635.html 11/12/2014Trạng thái bệnh của tâm lý http://phatgiao.vn/tin-tuc/trang-thai-benh-cua-tam-ly_636.html 11/12/2014Nước mắt thiền sư http://phatgiao.vn/tin-tuc/nuoc-mat-thien-su_637.html 11/12/2014Đắc không tánh: Phước đức khôn lường - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dac-khong-tanh-phuoc-duc-khon-luong-2_638.html 11/12/2014Đắc không tánh: Phước đức khôn lường - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dac-khong-tanh-phuoc-duc-khon-luong-1_639.html 11/12/2014Nhân Thừa & Bồ Tát Thừa http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhan-thua-bo-tat-thua_640.html 11/12/2014Con đường mười nghiệp lành http://phatgiao.vn/tin-tuc/con-duong-muoi-nghiep-lanh_641.html 11/12/2014Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng http://phatgiao.vn/tin-tuc/niem-phat-niem-phap-niem-tang_642.html 11/12/2014Sức mạnh hòa hợp http://phatgiao.vn/tin-tuc/suc-manh-hoa-hop_643.html 11/12/2014Chuyển hóa Sanh thân thành Pháp thân http://phatgiao.vn/tin-tuc/chuyen-hoa-sanh-than-thanh-phap-than_644.html 11/12/2014Ý nghĩa tập trung phân thân http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-tap-trung-phan-than_645.html 11/12/2014Đại Thừa thuyết luận - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dai-thua-thuyet-luan-2_646.html 11/12/2014Đại Thừa thuyết luận - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/dai-thua-thuyet-luan-1_647.html 11/12/2014Nghệ thuật nâng đỡ tâm hồn http://phatgiao.vn/tin-tuc/nghe-thuat-nang-do-tam-hon_648.html 11/12/2014Thay đổi ý định http://phatgiao.vn/tin-tuc/thay-doi-y-dinh_649.html 11/12/2014Tâm Diệu Pháp http://phatgiao.vn/tin-tuc/tam-dieu-phap_650.html 11/12/2014Tinh thần phật giáo là lý tưởng của nhân loại http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-than-phat-giao-la-ly-tuong-cua-nhan-loai_651.html 11/12/2014Mê và Giác http://phatgiao.vn/tin-tuc/me-va-giac_652.html 11/12/2014Tĩnh thức: Chánh niệm trong dòng Tâm thức http://phatgiao.vn/tin-tuc/tinh-thuc-chanh-niem-trong-dong-tam-thuc_653.html 11/12/2014Bí quyết thực hiện mộng tưởng http://phatgiao.vn/tin-tuc/bi-quyet-thuc-hien-mong-tuong_654.html 11/12/2014Thiếu một chút An Lạc http://phatgiao.vn/tin-tuc/thieu-mot-chut-an-lac_655.html 11/12/2014Bản chất Niết Bàn http://phatgiao.vn/tin-tuc/ban-chat-niet-ban_656.html 11/12/2014Phật Giaó là gì http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-giao-la-gi_657.html 11/12/2014Rèn luyện trí tuệ http://phatgiao.vn/tin-tuc/ren-luyen-tri-tue_658.html 11/12/2014Mục đích của chúng ta có mặt trong cuộc sống này http://phatgiao.vn/tin-tuc/muc-dich-cua-chung-ta-co-mat-trong-cuoc-song-nay_659.html 11/12/2014Trung Đạo: Pháp trực nhận Tánh Không - 2 http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-dao-phap-truc-nhan-tanh-khong-2_660.html 11/12/2014Trung Đạo: Pháp trực nhận Tánh Không - 1 http://phatgiao.vn/tin-tuc/trung-dao-phap-truc-nhan-tanh-khong-1_661.html 11/12/2014Tuệ Gíac : cái biết sát-na hiện tiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/tue-giac-cai-biet-satna-hien-tien_662.html 11/12/2014 http://phatgiao.vn/tin-tuc/_663.html 11/12/2014Tu theo Tứ Niệm Xứ là Con Đường Thật Tiễn http://phatgiao.vn/tin-tuc/tu-theo-tu-niem-xu-la-con-duong-that-tien_664.html 11/12/2014Minh Sát Tuệ http://phatgiao.vn/tin-tuc/minh-sat-tue_665.html 11/12/2014Hình thành Người Kế Thừa cho Phật Giaó Đài Loan hiện nay http://phatgiao.vn/tin-tuc/hinh-thanh-nguoi-ke-thua-cho-phat-giao-dai-loan-hien-nay_666.html 11/12/2014Sự truyền và phát triển Tông Duy Thức tại Đài Loan http://phatgiao.vn/tin-tuc/su-truyen-va-phat-trien-tong-duy-thuc-tai-dai-loan_667.html 11/12/2014Thể Nhập Chân Trí: Giải Thoát Tri Kiến http://phatgiao.vn/tin-tuc/the-nhap-chan-tri-giai-thoat-tri-kien_668.html 11/12/2014Ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp http://phatgiao.vn/tin-tuc/y-nghia-hoa-than-phat-thuyet-phap_669.html 11/12/2014Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành http://phatgiao.vn/tin-tuc/chu-ac-mac-tac-chung-thien-phung-hanh_670.html 11/12/2014Lấy từ bi diệt hận thù http://phatgiao.vn/tin-tuc/lay-tu-bi-diet-han-thu_671.html 11/12/2014Phật pháp cứu đời tôi http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-phap-cuu-doi-toi_672.html 11/12/2014Sức mạnh nội tâm & Sự vi diệu của lòng từ http://phatgiao.vn/tin-tuc/suc-manh-noi-tam-su-vi-dieu-cua-long-tu_673.html 11/12/2014Phật Giáo và nền hòa bình thế giới http://phatgiao.vn/tin-tuc/phat-giao-va-nen-hoa-binh-the-gioi_674.html 11/12/2014Những điều cần đọc để hiểu Phật giáo Sách cần nên đọc cho người bắt đầu học Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/nhung-dieu-can-doc-de-hieu-phat-giao-sach-can-nen-doc-cho-nguoi-bat-dau-hoc-phat_675.html 11/12/2014Trường phái Phật giáo-Giới thiệu các trường phái Phật giáo Tây Tạng http://phatgiao.vn/tin-tuc/truong-phai-phat-giaogioi-thieu-cac-truong-phai-phat-giao-tay-tang_676.html 11/12/2014Điều chỉnh áp lực trong cuộc sống http://phatgiao.vn/tin-tuc/dieu-chinh-ap-luc-trong-cuoc-song_677.html 11/12/2014Hạnh phúc trong tầm tay bạn http://phatgiao.vn/tin-tuc/hanh-phuc-trong-tam-tay-ban_678.html 11/12/2014Một vài sẻ chia về kinh nghiệm thực tập ăn chay http://phatgiao.vn/tin-tuc/mot-vai-se-chia-ve-kinh-nghiem-thuc-tap-an-chay_679.html 11/12/2014Luyện tâm khỏe người http://phatgiao.vn/tin-tuc/luyen-tam-khoe-nguoi_680.html 11/12/2014Cứu cánh của Thiền http://phatgiao.vn/tin-tuc/cuu-canh-cua-thien_681.html 11/12/2014Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (1918-2012)Hòa thượng Họ Đinh, húy Văn Nam, là đệ tử của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN, pháp danh Tâm Trí, tự Minh Châu, pháp hiệu Viên Dung, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1918 (Mậu Ngọ) tại làng Kim Thành (Quảng Nam); nguyên quán làng Kim Khê, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. http://phatgiao.vn/tin-tuc/tieu-su-truong-lao-htthich-minh-chau-19182012_770.html 16/12/2014Kim Cang Ngũ Trí Như Lai – Năm Nhà Như Lai – Ngũ Phương Phật http://phatgiao.vn/tin-tuc/kim-cang-ngu-tri-nhu-lai-nam-nha-nhu-lai-ngu-phuong-phat_1136.html 05/08/2015QUAN NIỆM VỀ TỊNH ĐỘ http://phatgiao.vn/tin-tuc/quan-niem-ve-tinh-do_1138.html 05/08/2015Kim Cang Ngũ Trí Như Lai (tiếp theo) http://phatgiao.vn/tin-tuc/kim-cang-ngu-tri-nhu-lai-tiep-theo_1137.html 05/08/2015Thành ĐạoThành đạo còn gọi là Đắc Đạo, chứng đạo, đạt đạo, thành tựu đạo quả. Chữ Thành Đạo đây ám chỉ về Đức Phật Đắc đạo, thành Chính Giác... http://phatgiao.vn/tin-tuc/thanh-dao_1149.html 11/01/2016